Allemaal Struisvogels | Algemene Voorwaarden
3194
page-template-default,page,page-id-3194,theme-bridge,edgt-core-1.0.1,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

I Algemeen

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Een natuurlijke- of rechtspersoon, waarmee RVG Productions een overeenkomst sluit of heeft gesloten. In overeenkomsten voor het gebruik van producten voor een beperkte gebruiksduur kan opdrachtgever tevens worden aangeduid als huurder. Indien met opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met RVG Productions gesloten overeenkomst(en).

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en overige betrekkingen tussen RVG Productions en de opdrachtgever met betrekking tot de dienst of het product, tenzij uitdrukkelijk door RVG Productions anders is aangegeven of schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
2.2 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere algemene voorwaarden.
2.3 Beroep op een afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts door de opdrachtgever worden gedaan indien de afwijking schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
2.4 RVG Productions heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met de klant gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per email bekend gemaakt en treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Door RVG Productions gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend tenzij anders vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Aanbiedingen en offertes van RVG Productions zijn geldig tot 14 (veertien) dagen na dagtekening van die offerte of aanbieding, tenzij ofwel partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen, ofwel uit een publicatie van RVG Productions blijkt dat een andere termijn is bepaald. Na verloop van deze termijn kan door de opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan op de offerte dan wel de aanbieding.
3.3 Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven kunnen door RVG Productions worden gerelateerd aan de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt. Op aanbiedingen gedaan onder voorwaardelijke bestelwijze kan geen aanspraak worden gemaakt indien opdrachtgever ervoor kiest een andere bestelwijze te hanteren.
3.4 RVG Productions behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren of betaling of zekerheid vooraf te verlangen.
3.5 RVG Productions behoudt zich het recht voor om in haar aanbieding voor producten, in afwijking of aanvulling op artikel 12 van deze voorwaarden, het recht op retourname en bedenktijd voor opdrachtgever te beperken of uit te sluiten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Overeenkomsten tussen RVG Productions en de opdrachtgever komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door RVG Productions. De uitdrukkelijke aanvaarding van RVG Productions blijkt uit de schriftelijke bevestiging – in welke vorm dan ook – van RVG Productions, dan wel uit het feit dat RVG Productions uitvoering geeft aan de overeenkomst.
4.2 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst door de opdrachtgever, binden RVG Productions slechts voorzover zij door RVG Productions schriftelijk zijn bevestigd.
4.3 Mondelinge overeenkomsten zijn slechts bindend, indien contante betaling is overeengekomen.

Artikel 5 Prijzen en kosten
5.1 Prijzen (en kosten) zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Prijzen zijn exclusief emballage, verzend- en administratiekosten. Emballage, verzend- en administratiekosten worden separaat in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen en toepasselijke kosten worden door RVG Productions voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst bekend gemaakt.

Artikel 6 Levering en leveringstermijnen
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering vanuit de studio van RVG Productions. Als tijdstip van levering geldt bij levering vanuit de winkelvestigingen het moment waarop goederen door of namens opdrachtgever in ontvangst worden genomen, dan wel bij levering aan huis/bedrijf van opdrachtgever het moment waarop de goederen het bedrijfsmagazijn van RVG Productions verlaten. Als tijdstip van levering van digitale producten geldt het moment van afgifte door RVG Productions van activeringscodes en/of (digitale) sleutels respectievelijk het moment van het ter beschikking stellen van digitale producten op door RVG Productions in de overeenkomst gespecificeerde wijze.
6.2 RVG Productions zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere levertijd is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst voor zover deze niet binnen 30 dagen na bestelling kan worden uitgevoerd, zonder kosten te ontbinden en recht op terugbetaling van het eventuele aankoopbedrag of aanbetaling.
6.3 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal RVG Productions het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.4 Indien door enige overheidsmaatregel, bekend geworden na het verstrijken van drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal RVG Productions het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de opdrachtgever.

Artikel 7 Reclames
7.1 De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele direct waarneembare tekorten en/of beschadigingen te controleren en kwijting te verlenen. Bij levering vanuit RVG Productions verleent opdrachtgever kwijting op het moment dat het geleverde door opdrachtgever wordt meegenomen tot buiten de winkelvestigingen. Indien voor levering een ander adres is overeengekomen zal opdrachtgever kwijting verlenen door middel van fiattering van de afleverbon, factuur en/of het vervoersdocument. Direct waarneembare gebreken aan het geleverde, welke bij de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten aanwezig zijn, dient de opdrachtgever voorafgaand aan medeneming buiten RVG Productions respectievelijk indien aflevering op een ander adres werd overeengekomen op de afleverbon, factuur en/of het vervoersdocument te vermelden. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
7.2 Onverminderd het bepaalde in onderhavig artikel, alsmede artikel 11 kunnen reclames slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening bij RVG Productions binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen c.q na het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden. Bij gebreke daarvan is RVG Productions niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek. Het in behandeling nemen van een reclame laat de betalingsverplichting onverlet.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
8.2 Alle betalingen dienen zonder aftrek, korting, verrekening of (gedeeltelijke) opschorting uit welke hoofde dan ook te geschieden ten kantore van RVG Productions, of door overmaking op een, op de factuur vermeld, bankrekeningnummer van RVG Productions. Opdrachtgever verleent RVG Productions toestemming om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden behorende bij de door opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verkozen betaalwijze.
8.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn komen – zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist – alle daadwerkelijke gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand (advocaatkosten daaronder begrepen), voor rekening van de opdrachtgever. Voorts is opdrachtgever bij overschrijding van een betalingstermijn, 1,5% rente per maand over het factuurbedrag verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur.
8.4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen, te beginnen met de langst openstaande, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat betalingen anderszins betrokken zouden moeten worden.
8.5 RVG Productions behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, een betalingsgarantie dan wel contante betaling bij levering of een nadere zekerheid te verlangen, indien zij dit nodig of wenselijk acht.
8.6 Indien opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst aangeeft gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot Betaling na Ontvangst en RVG Productions deze betalingswijze accepteert, dan treden voor betaling de Consumenten Voorwaarden van MultiFactor in plaats van de bepalingen 9.1 tot en met 9.4. De bepalingen uit lid 9.5 blijven onverminderd van kracht.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van RVG Productions totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan RVG Productions toekomende, niets uitgezonderd. Alle geleverde zaken waarvoor een vergoeding voor beperkte gebruiksduur is overeengekomen blijven te allen tijde eigendom van RVG Productions.
9.2 Heeft RVG Productions een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie met opdrachtgever, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat RVG Productions haar rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door opdrachtgever aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.
9.3 RVG Productions is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de vorige leden haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van RVG Productions om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 10 Garantie
10.1 De door RVG Productions geleverde zaken zijn van deugdelijke kwaliteit en voldoen aan de redelijke eisen die aan de zaken gesteld kunnen worden.
10.2 Mochten zich niettemin gebreken voordoen in door of via RVG Productions geleverde goederen als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal RVG Productions, deze gebreken naar vermogen herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde materialen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang de voor het betrokken goed bij RVG Productions of de betreffende leverancier/producent geldende gebruikelijke garantievoorwaarden.
10.3 Indien het beroep op garantie niet terecht is gebleken, zullen alle door RVG Productions gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10.4 RVG Productions verstrekt op de door haar geleverde zaken, niet zijnde verbruiks- of consumptiegoederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gedurende een periode van zes maanden na levering, garantie, tenzij de garantieperiode van de betreffende leverancier/producent een langere periode omvat.
10.5 Tot enigerlei verdere verplichtingen, zoals schadevergoeding, zal RVG Productions nimmer gehouden zijn.
10.6 Goederen of onderdelen daarvan, die in gevolge een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van RVG Productions.
10.7 RVG Productions kan als voorwaarde stellen, dat het voor garantie in aanmerking komende goed franco aan haar of een door haar opgegeven adres wordt gezonden, of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt verstrekt. Indien RVG Productions genoodzaakt is het goed bij de opdrachtgever op te halen, of de goede werking/staat aldaar te beoordelen, zullen voorrijkosten, plus eventuele vervoer- en administratiekosten door RVG Productions in rekening kunnen worden gebracht.
10.8 De garantieverplichting door RVG Productions vervalt, indien opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde heeft verricht of laten verrichten, indien het geleverde ondeskundig is gebruikt of onderhouden, indien het wordt gebruikt voor andere dan normale doeleinden, of indien het door van buiten komende oorzaken – buiten verantwoordelijkheid van RVG Productions – onbruikbaar is geworden.
10.9 Het beroep door opdrachtgever op garantiebepalingen laat de betalingsverplichting onverlet.

Artikel 11 Retourname en bedenktijd
11.1 Opdrachtgever is gerechtigd producten te retourneren aan RVG Productions waarbij RVG Productions het aankoopbedrag van die producten restitueert met inachtname van hetgeen is bepaald in dit artikel sub 4 en bovendien onder de onderstaande voorwaarden:
Het verzoek tot terugname wordt binnen de bedenktijd van 14 dagen na aankoop gedaan, waarbij het originele aankoopbewijs wordt overgelegd.
• Het product is bij RVG Productions gekocht en behoort niet tot een speciale aanbieding of verkoopactie.
• Het product is geen RVG Productions CadeauCard,
• Het product is niet gebruikt en de verpakking is onbeschadigd.
• Het product is, indien het een audio-CD, videoband, CD-rom, audiocassette, DVD of andersoortige software betreft, door RVG Productions verzegeld en de verzegelde verpakking is ongeopend.
11.2 Eventuele verzendkosten worden niet gerestitueerd. Retourzending van producten geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
11.3 Opdrachtgever kan een verzoek tot terugname doen bij: RVG Productions B.V. t.a.v. Retournering, Nijverheidsstraat 1, 2288 BB, Rijswijk.,
11.4 Indien in de oorspronkelijke overeenkomst tussen RVG Productions en opdrachtgever tot levering van het product of de dienst het recht op retourname en/of de bedenktijd werd beperkt of uitgesloten, dan prevaleren de bepalingen uit die oorspronkelijke overeenkomst boven de voorwaarden in dit artikel.

Artikel 12 Verhuur
12.1 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de overeenkomsten waarbij voor geleverde producten een beperkte gebruiksduur wordt overeengekomen, waaronder (maar niet beperkt tot) verhuur van producten.
12.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct gebruik en een correcte behandeling van geleverde producten met een overeengekomen beperkte gebruiksduur en dient de betreffende producten na afloop van de overeengekomen periode tijdig en onbeschadigd aan RVG Productions te retourneren.
12.3 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij levering door RVG Productions terstond te onderzoeken of de producten aan de specificaties, behorende bij de overeenkomst voor het gebruik van die producten voor een beperkte gebruiksduur, beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient opdrachtgever RVG Productions hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien opdrachtgever niet onmiddellijk heeft gereageerd, wordt opdrachtgever geacht de levering goed te keuren en te aanvaarden.
12.4 Indien opdrachtgever een gebrek constateert aan geleverde producten met een overeengekomen beperkte gebruiksduur en RVG Productions hiervan op de hoogte stelt, is RVG Productions niet verplicht een vervangend product te leveren. RVG Productions kan in een dergelijk geval, indien het normale gebruik van het product voor de overeengekomen gebruiksduur niet in het geding is, het gebrek registreren en bewijs hiervan aan opdrachtgever overleggen. In zo’n geval zal RVG Productions opdrachtgever ten aanzien van het geregistreerde gebrek vrijwaren en zullen na afloop van de overeengekomen gebruiksduur herstel- of vervangingskosten ten gevolge van het betreffende gebrek niet bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan producten, waarvoor een beperkte gebruiksduur is overeengekomen, op welke wijze dan ook te bewerken. In ieder geval is het opdrachtgever niet toegestaan om: die betreffende producten te beschrijven of te markeren – noch aan zichtbare buitenzijde, noch op enige andere plek -; producten te voorzien van niet zonder beschadiging verwijderbare beschermmaterialen waaronder ingeval van boeken lijmkaft; delen aan het product te onttrekken waaronder ingeval van boeken bladzijden; noch die producten op enigerlei wijze te beschadigen waaronder uitdrukkelijk begrepen elke vorm van waterschade.
12.6 Opdrachtgever dient de producten waarvoor een beperkte gebruiksduur werd overeengekomen zonder nadere verzoek van RVG Productions tijdig te retoureren. Indien niet anders wordt overeengekomen zal als tijdige termijn gelden een periode van uiterlijk twee weken na afloop van de werkelijke gebruiksperiode.
12.7 Indien producten niet, niet tijdig of beschadigd worden geretourneerd, is opdrachtgever aan RVG Productions een schadevergoeding verschuldigd. RVG Productions stelt de hoogte van de schadevergoeding vast.
12.8 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal RVG Productions aan opdrachtgever bij het totstandkomen van de overeenkomst tot levering van producten waarvoor een beperkte gebruiksduur wordt overeengekomen, een borgbedrag in rekening brengen. Het borgbedrag wordt door RVG Productions vastgesteld, is door opdrachtgever bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door RVG Productions in de overeenkomst gespecificeerd. Bij retournering van producten door opdrachtgever aan het einde van de gebruiksduur zal RVG Productions opdrachtgever het betaalde borgbedrag restitueren onder verrekening van de schadevergoeding zoals bepaald in dit artikel sub 7.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 RVG Productions is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan opdrachtgever of wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan RVG Productions houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van RVG Productions staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van RVG Productions.
13.2 Indien RVG Productions goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat RVG Productions daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is RVG Productions nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen, op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij RVG Productions opzettelijk deze schade heeft toegebracht of schade het gevolg is van grove schuld van RVG Productions.
13.3 De opdrachtgever dient RVG Productions schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen schadeclaims, welke, in of buiten rechte, door derden ter zake van de uitvoering van de met RVG Productions gesloten overeenkomst, tegen RVG Productions zullen worden ingesteld.
13.4 Indien en voorzover er op RVG Productions enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever zou rusten dan is deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt zijn tot de volgende bedragen:
voor schade voortvloeiende uit enige overeenkomst €1.000.000,- of de prijs van de met RVG Productions overeengekomen levering en/of dienstverlening, welke prijs voor duurovereenkomsten wordt geacht gelijk te zijn aan de verkoopprijs van de leveringen/dienstverlening van de aan de aansprakelijkheidsstelling voorafgaande drie maanden. De aansprakelijkheid van RVG Productions is in elk geval tot het laagste van deze twee bedragen beperkt. de aansprakelijkheid van RVG Productions voor alle overige schade is beperkt tot €1.000.000,-.
13.5 Schadeclaims dienen binnen 6 maanden na het ontstaan van de schade aan RVG Productions schriftelijk te zijn gemeld.

Artikel 14 Intellectueel en industrieel eigendomsrecht
14.1 Opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door RVG Productions geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Opdrachtgever wordt in voorkomende gevallen alleen het niet-exclusieve gebruiksrecht verleend; eigendomsrechten worden nimmer door of namens RVG Productions overgedragen.
14.2 Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten berusten bij RVG Productions of een door RVG Productions betrokken partij.
14.3 Opdrachtgever zal de geleverde producten niet in gebruik nemen, kopiëren, aanpassen of er enige actie op ondernemen (waaronder begrepen decompilatie en deassemblage) op een wijze die in strijd is met of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.
14.4 RVG Productions garandeert niet dat geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 15 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
15.1 RVG Productions verbindt zich maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van vertrouwelijke aard waarvan RVG Productions resp. haar medewerkers resp. derden waarvan RVG Productions zich bedient bij de uitvoering van de opdracht, ter beschikking worden gesteld. Documentatie en gegevens, door opdrachtgever aan RVG Productions ter beschikking gesteld, zullen door RVG Productions op het eerste verzoek van de opdrachtgever worden geretourneerd.
15.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om, anders dan na schriftelijke toestemming van RVG Productions, tijdens of binnen een jaar na afloop van levering van goederen en/of uitvoering van diensten door RVG Productions, medewerkers van RVG Productions in dienst te nemen of met hen over indiensttreding te onderhandelen, zulks ongeacht of deze medewerkers in dienst zijn van RVG Productions of op basis van contract of subcontractorship voor RVG Productions werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 16 Dienstverlening
16.1 RVG Productions zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
16.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaats vinden, kan RVG Productions de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
16.3 RVG Productions zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten het tijdstip van voltooiing der dienstverlening zal worden beïnvloed.
16.4 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal RVG Productions opdrachtgever tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Artikel 17 Overmacht
17.1 RVG Productions heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dan RVG Productions gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
17.2 Onder overmacht wordt verstaan staking, uitsluiting, brand, oproer en openbare onrust en voorts iedere tekortkoming die niet aan RVG Productions kan worden toegerekend omdat die tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 18 Ontbinding
18.1 RVG Productions heeft het recht iedere overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd alle andere haar wettelijk toekomende rechten, in het geval van:
• Voorlopige surseance van betaling van de opdrachtgever of een gerechtelijke aanvraag daartoe;
• Faillissement van de opdrachtgever of een gerechtelijke aanvraag daartoe;
• Aangaan of aanbieden van een onderhands akkoord met c.q. aan schuldeisers door de opdrachtgever;
• Conservatoir of executoriaal beslag, gelegd op enige aan de opdrachtgever toebehorende roerende en/of onroerende goederen en/of geldvorderingen;
• Krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam worden van de opdrachtgever;
• Het niet nakomen van de opdrachtgever van haar verplichtingen, daaronder mede begrepen het verrichten van betalingen jegens RVG Productions.
18.2 Na beëindiging van de overeenkomst met opdrachtgever als bedoeld in dit artikel sub 1, zijn partijen niet meer verplicht de overeenkomst na te komen, met dien verstande dat door opdrachtgever de betalingsverplichting met betrekking tot reeds door RVG Productions geleverde zaken (goederen en diensten), verrichte werkzaamheden of andere verplichtingen waaraan door RVG Productions reeds is voldaan, alsmede de door de ontbinding veroorzaakte schade, waaronder begrepen de gederfde winst, wel dient te worden voldaan.

II Privacyreglement

Artikel 19 Gebruik persoonsgegevens
19.1 RVG Productions gebruikt gegevens van opdrachtgever om bestellingen af te handelen en om opdrachtgever desgewenst te informeren over voor hem relevante producten en diensten van RVG Productions.
19.2 RVG Productions respecteert de privacy van al haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door deze bezoekers aan RVG Productions wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
19.3 Uitsluitend de gegevens, die van belang zijn bij een tijdig en correct verloop van de uitvoering van de overeenkomst worden aan derden doorgegeven. Gegevens worden nimmer verkocht aan derden. RVG Productions zal uw gegevens nimmer doelbewust aan derden, niet betrokken bij uitvoering van de overeenkomst, verstrekken, tenzij hier om justitiële redenen aanleiding voor is.
19.4 Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt, die rechtmatig verkregen zijn.
19.5 RVG Productions slaat gegevens van opdrachtgever op in een klantenbestand. Dit bestand geeft inzicht in welke producten aan wie worden geleverd; dit bestand is van belang voor uitvoering van de overeenkomst alsook voor de financiële administratie van RVG Productions.
19.6 Opdrachtgever kan zijn gegevens op elk moment inzien of een verzoek tot wijziging indienen. RVG Productions zal aan elk verzoek, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, tot wijziging gehoor geven.
19.7 RVG Productions zal gegevens van opdrachtgever nimmer gebruiken voor reclamedoeleinden in welke vorm dan ook, behoudens door RVG Productions te verzenden informatie over haar producten, diensten en nieuwsbrieven.
19.8 Opdrachtgever kan kenbaar maken dat opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens worden gebruikt om te informeren over producten, diensten en nieuwsbrieven van RVG Productions; onder meer door het versturen van een e-mail te sturen naar info@rvgproductions.nl.

Artikel 20 Veiligheid
20.1 Bij het bestellen bij RVG Productions zijn gegevens van opdrachtgever veilig. Terzake overeenkomsten via de webwinkel van RVG Productions wordt er gebruik gemaakt van moderne technieken om hackers e.d. buiten de deur te houden. Daarnaast zorgt RVG Productions voor een regelmatige update van de beveiligingssoftware.
20.2 Van personen die de studio van RVG Productions bezoeken worden persoonsgegevens geregistreerd door middel van videocamera’s. Dit registratiesysteem wordt gebruikt teneinde de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers van RVG Productions te beschermen en teneinde de zaken, die zich in de studio van RVG Productions bevinden, te bewaken.
20.3 RVG Productions draagt er zorg voor dat persoonsgegevens, die verkregen zijn door middel van het registratiesysteem, beveiligd zijn tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
20.4 Indien derden toch beslag weten te leggen op de persoonsgegevens, is RVG Productions daarvoor nimmer aansprakelijk.
20.5 De onder dit artikel sub 2 genoemde persoonsgegevens worden gedurende een periode van maximaal 7 dagen bewaard.

III Slotbepalingen
Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1 Op alle door RVG Productions gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
21.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voorzover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij RVG Productions er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever.

Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden en/of het privacy reglement nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. RVG Productions en opdrachtgever zullen ter vervanging een of meer nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
22.2 Wanneer door RVG Productions gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat RVG Productions deze voorwaarden soepel toepast.